Igehirdetések

2012 világvége hazugságai

Alig fél éve annak, hogy elöször hallottam a hírt, miszerint 2012 - ben a Föld keresztülhalad az úgynevezett galaktikus egyenlítőn, melynek következtében világvégét idéző állapotok fognak beállni a Földön.
Ezt a hírt egyesek azzal tették figyelemfelkeltőbbé , hogy hozzáteszik azt is, hogy az Inka naptár 2012 - ben befejeződik, ami az Inkák szerint a világ végét fogja jelenteni.

Jómagam addig nem is foglalkoztam ezzel a gyakran felröppenő témával, míg meg nem néztem a 2012 Doomsday címü ( természetesen ) amerikai filmet, és mellette nem hallottam saját magam azt is hogy eme végidős megfélemlítési propaganda mekkora hatással van keresztény vezetőkre is( sajnos ).

Immár néhány hét telt már el azóta, hogy hozzáláttam önmagam csillagászati ismereteit kibővíteni, csakhogy a Bibliában említett béreabeliekhez hasonlóan utánanézzek annak hogy ezúttal miért is "büdös a hal feje" ?

Alig néhány nap után kezdett kibontakozni szemem elött a kép, mely részleteinek alaposabb megvizsgálása során ismételten arra a végső következtetésre kellett jutnom, hogy az egész 2012  évi világvége hír felröppentésének a célja nem más mint az általam gyakran említett Szabadkőművesség és Kabballista, globalizációt sürgető, és világuralmat megvalósítani akaró körök kampánymunkájának a végterméke a 2012 - es év eseményeit megjövendölő, megprófétáló  hírek terjesztése.

Mint az lenni szokott, ez esetben is csak fél igazságokat tártak elénk az illetékesek, hogy a megfélemlített emberek millióit még könnyebben lehessen a globalizáció antikrisztusi szellemiségével megfertőzni, és e babiloni rendszer kiszolgálóivá tenni.

Ahogyan azt egyik írásomban már említettem az első városállamok és okkult vallásaik létrejöttének körülményeit illetően, a helyzet ma sem más, mint Nimród Babilonjában.

Akkor, ahogyan Nimród a Nap, a Föld, a Vénusz mozgásának megfigyelése által olyan csillagászati ismeretekhez jutott, amelyek ismerete által előre meg tudott határozni bizonyos eseményeket, mint pl. Nap - és Holdfogyatkozások, és az ezekből a megfigyeléseiből származó okkult ember csinálta Nap - és Vénusz imádati okkult vallás kialakítása által korlátlan hatalmat tudott kierőszakolni az általa alapított városállamokban élő emberek felett.

Ez ma is ugyanúgy működik, mint akkor.

Ahogyan a Nimród birodalmában Nimród létrehozta a ma is mindent meghatározó Nappal kapcsolatos okkult imádati rendszert ( Napimádó okkult vallások ), az ebből fakadó ismeretei által teljesen megfélemlítésben tudta tartani az őt körülvevő embereket.

Legelső félrevezetése Nimródnak az ún.  Oroborus kígyóisten eljövetele volt, mely nem volt egyéb, mint az ő titokban tartott magas szintű csillagászati ismeretei által, mely a Nap körül keringő bolygók mozgásának elemzéséből fakadt, Nimród és alattvalóinak beavatott kisebb csoportja képes volt előre megjövendölni Nap - és Holdfogyatkozásokat, ill. egyéb csillagközi együttállásokat is.

Miután Nimród, sátán szellemének inspirációja által felismerte a birtokában lévő ismeretek értékét, ember csinálta teóriákat kezdett el gyártani saját és családja minden tagjának isteni eredetét illetően, azáltal hogy önmagát Baál istennek, míg feleségét Szemiramiszt a Mennyország Királynőjeként Istárnak, mutatta be a körülötte lévő embereknek. Természetesen fia Tammúz az isten és istennő kapcsolatából származó istenfiú lett, amely felállás a kereszténységben elfogadott " szentháromság " ( Atya, Fiú, Szent Lélek ) hitvallás hamisított előképe.

Napfogyatkozás idejében évekkel azelőtt elkezdte Nimród hirdetni a bekövetkezendő kataklizmikus Napfogyatkozással együtt járó időleges sötétséget  a Földön, melyre az ún. Oroborus kígyóisten okkult meséjét alkalmazta magyarázatként, mely történet kitalálásával félrevezette az akkori embereket, és rettegésben tartotta őket.

Oroborus kígyóisten időnkénti megjelenésével magyarázta Nimród a Nap - és Holdfogyatkozásokat.
Mondájában azzal rettentette el Nimród az embertársait, hogy azt hitette el az emberekkel, hogy egy kígyóisten fog eljönni ( Oroborus ) aki felfalja a termékenységet, életet, és fényt adó Napot.
Ennek a Napimádattal kapcsolatos okkult hitnek a szimbóluma egy a farka végét elnyelő kígyó.

Kínai Oroborusz Egyiptomi Oroborusz
Szabadkőmüves Oroborusz Inka Oroborusz

Mindezek után, mivel Nimród tudta azt a csillagászati ismeretei által, hogy e csillagközi jelenségek önmaguktól véget fognak érni, ezért az embereket megmentő Napistenként állt elő, és korlátlan engedelmességet és gyermekáldozatot követelve azt ígérte a benne hívő, és őt istenként imádó embereknek, hogy megszabadítja őket e gonosz kígyóistentől,  termékenységet és áldást adva nékik.

Kezdetben természetesen az emberek zöme nem hitt Nimródnak.
De amikor a sötétség eljött a Földre, akkor még a leginkább ellenszegülők is alávetették önmagukat Nimród és " istencsaládja " akaratának való korlátlan engedelmességben. 

Ezek után a sikerek után, miután minden népek elhitték Nimród csillagászati trükkjeit, és a környező törzsek és nyelvek is azonosulni kezdtek Nimród Napimádó hamis vallásrendszerével, Nimród szobrokat kezdett készíttetni önmaga, felesége, és fia Tammúz  számára, ezzel is megerősítvén a köztudatban az ő isteni mivoltát, mivel az embereknek ugyanúgy kellett a Nimródról készült szobrokat imádniuk, mint Nimródot önmagát.

Nimród szoborképe egy bikafejű embertestű alak volt, kinek szarvai között egy napkorong volt, mellyel utalt isteni származására.

Ekképpen terjedt el Nimród uralkodása Babilonban, és vette kezdetét a főként napimádaton alapuló hamis okkult vallások kialakulása.

Később Nimród, családja teljes uralomban tartására is ezeket az okkult hazugságokat használta fel.

Miután véget ért a babiloni ( nimródi ) uralom, Egyiptom nagy becsben tartotta az elődje általi csillagászati Ismereteket, mely kapcsán a különféle csillagászati képek és a bolygók útjának geometriában való lerajzolása által létrejött a geometria, matematika, és az ékírás.

Mindezek mellett, Egyiptom is átvette és továbbfejlesztette az uralkodói családok isteni eredeztetésének okkult valláselemeit, melyek megtartották a Nap - Vénusz - Föld imádatában kialakított bálványimádói okkultizmust.

Sőt, Nimród találmánya ( melyet maga sátán szelleme sugallt neki ) ahogyan önmagának, feleségének és fiának isteni ( szent hármasság ) eredetet tulajdonított, és fogadtatott el a rabszolgaságába hajtott babiloniakkal, olyannyira sikeres találmány volt, hogy azt az egyiptomi uralkodó teljesen átvette, és ugyanazokat a címeket és titulusokat kiutalta magának, feleségének, és fiának.

Ebből lett aztán a babiloni Baál Napisten( Nimród ) az egyiptomi Rá, Nimród felesége Istar( Szemiramisz ) a Rá felesége Ízisz, míg Nimród fia ( az apját megelevenítő Tammúz ) az egyiptomi halott Napistent Rát  életre keltő és továbbörökítő Hórusz.

Természetesen Babilontól kezdve, Egyiptomon és Perzsián át egészen a napjainkig a nimródi vér és isteni eredeztetés tudománya a csillagászati ismeretekkel, matematikával, geometriával, és a jelképek tudományával együtt továbböröklődött, melyet főként a mai Kabbalah ( okkult zsidó ) és Szabadkőmüves ( Luciferimádó Latin - Angolszász ) vagy e kettő összeházasodása éltet mind e mai napig a jelenünkben.

Amennyiben, az eddig leírt információkat  egyberakjuk mint egy puzzle kirakós játékot, egyből rájöhetünk, hogy jelen időnk nem más, mint az ősi Babilon feléledése, és az akkor meghiúsult Bábel tornyának a huszonegyedik században történő befejezésének a törekvése a globalizáció által, melyet sátán szelleme, az Antikrisztus  szelleme akar véghezvinni és befejezni.

Amennyiben Babilontól kezdődően különösen nagy meggyőző erő volt a csillagászat és a belőle kreált hamis okkult vallások megfélemlítésen alapuló tömegmanipuláló eszméje, úgy abban az esetben senkinek sem szabad szem elől tévesztenie a jelenünkben zajló tömegméretű hitetés és megfélemlítés, csillagászati eszközeinek a tömeggondolkodást befolyásoló munkáját, amely napjainkban a Föld melegedésével és a 2012 évi világvége katasztrófájával történik. 

A globális melegedés hazugsága

Néhány hete óriási csorbát szenvedett az ún. globális felmelegedés teóriagyártók kampánymunkája.
Hackerek behatoltak a UN ( United Nations ) által felbérelt nemzetközi kutatók e-mailjeibe, és napvilágra hozták azokat az e- maileket, amelyekben a tudósok és megfigyelők a UN - t irányító bankok, és politikai vezetők utasítására meghamisították a globális felmelegedés hazugságteóriának az adatait.

A valóságos mérési eredmények ebben az évben a Föld légkörének a lehűlését igazolták.
A globalizációs folyamatoknak azonban a valóságos vizsgálati eredmények nem tettek volna jót, és az sem hogy az eddig elfogyónak állított arktiszi jégpajzs mérete is növekedett, amely szintén kézzelfogható jele a globális lehűlésnek.

Az ún. white hackers ( fehér heckerek ) különféle fórumokra eljuttatták a tudósok közötti leleplező adathamisítást és az azokkal kapcsolatos beszélgetések e-mailjeit, ahol aztán kisebb nyomozások által be is bizonyosodtak a hackerek állításai, miszerint a globális melegedés propagandája nem más mint a küszöbön levő új adók bevezetésének a nyitánya, amelyben minden olaj előállításból származó terméket megadóztatnak, legyen az  növény védőszer, vagy játék, elektronikai cikk vagy háztartási tisztítószer.

Egyszóval:  a babiloni tudományok és technológiák ismét az emberek totális félrevezetését célozzák meg az újonnan létrehozni kívánt Új Világrendben, melyet e világ globalizációját sürgető
Szabadkőműves - Kabbalista elit akar végrehajtani sátán antikrisztusszelleme által vezetve, Bábel végső befejezése miatt.

Néhány hónapja 300 tudós perelte be egyszerre Al Gore-t, aki az Inconvinient thruth c. global warming propaganda filmjével, tudósokat távolított el korábbi posztjukról, mivel ezek a tudósok nem voltak hajlandóak a karrierjeikért sem azt hazudni, amit a globalizáló elit meg akart nekik parancsolni.

Ezek a tudósok, biológusok, geológusok több éve bizonyítják, hogy a felmelegedés mértékéért elsősorban a Nap időnkénti eltérően forróbb  működése okolható, és csak sokkal kisebb mértékben az emberiség okozta széndioxidok.

Miért éppen 2012 a bűvös szám ?

Amennyiben mindenki tudta eddig követni a logikáját e cikkemnek, úgy abban az esetben senkinek sem kell meglepődnie azon, ha azt fogom mondani, hogy a 2012 - es számmal szintén a babiloni hitető csillagászati propagandában lehet megtalálni a magyarázatot.

Amennyire az eddigiekben utánajárhattam és meg tudtam érteni, a 90 - es évektől napjainkig a világpolitika legmeghatározóbb és legmegrázóbb eseményei kivétel nélkül előre kiszámított és részleteiben megtervezett  események voltak, melyek időpontját mint ahogy az lenni szokott, Babilonban és Egyiptomban a Föld és a Vénusz Nap körüli mozgásához igazítottak.

A világunk feletti befolyást gyakorló babiloni - egyiptomi luciferimádó Szabadkőműves - Kabbalah okkult vallások politikai, gazdasági, és vallási képviselői hűségesen megőrizték az ókori titkos csillagászati, matematikai. és geometriai ismereteket magába olvasztó okkult Napimádó vallás elemeit.

Mint ahogyan azt a fentiekben említettem, Nimród és klérusa, mindenkor azon fáradozott hogy a csillagászati eseményekhez magyarázatként valamiféle áldozatbemutatást kreálva hatalmában tartsa a megfélemlített embereket, vagy akár a Nap  - Föld - Vénusz együttállásainak időpontjaihoz valamiféle tragikus eseményeket kreáljon a Nap - és Vénusz istennek áldozva, mint ahogyan az 2001.Szeptember. 11- én is történt.

A Szabadkőmüves - Kabbalisták időszámitása, jelképrendszere, és okkult szentháromság ( Rá - Izisz - Hórusz  Egyiptomban )( Nimród - Szemiramisz - Tammúz Babilonban) vallása szolgál alapul a mai világ politikai, vallási, és gazdasági eseményeinek meghatározásakor terveikben.

1990. Szeptember. 11 - én, a világon először jelentette be az okkult elit az idősebb Bush által nyilvánosan, az ún. Új Világrend megvalósításának törekvését, mint az ősi Bábeltorony befejezésének  utolsó mozzanatait.

11 évvel később, ugyanezen a napon döbbenet és félelem szakadt a világra 2001 - ben  Szeptember 11. - én, mikor is a World Trade Center  ikertornyai ledőltek az USA -ban.

Nyilvánvalóan ha dátumokat nézzük, nem beszélhetünk véletlenről.
Amennyiben pedig azt mondom, hogy a Földnek a Nap körüli pályáján minden 11. évben ér a Föld olyan pozícióba, amelyet Solar Maximumnak, azaz a Nap foltjainak a mágneses aktivitásának, és a Nap fénykitöréseinek a csúcsának maximumának neveznek, ahol a Napfoltok mágneses ereje, és a Napból kilökődő erőteljesen pulzáló fénycsóvák sokszorosan erősebben hatnak a Nap körül keringő bolygókra, úgy méginkább megérthetjük hogy mi is zajlik körülöttünk valójában.

A Nap felszinén rengeteg Napfolt van. Néhol sűrűbben, néhol kevésbé, másutt pedig egyáltalán nincsenek Napfoltok.

A Föld, a Nap körüli keringése során 11 év alatt ér arra a helyre az orbitális pályáján, ahol a legsürübb és legaktivabbak a Nap kitörései és a Napfoltok mágneses ereje.

A Nap foltjai olyan helyek, ahol a hőmérséklet kb. 1500 fokkal alacsonyabb az átlagos Naphőnél a felszinen. Mágneses ereje a Napfoltoknak kb. 1000 - szer erősebb mint a Föld mágneses vonzása.
A Nap felszínén található legkisebb Napfolt mérete nagyobb mint bolygónké a Földé.

Napfoltok a Nap felszinén.
A legkisebb Napfolt is sokkal nagyobb mint bolygónk a Föld.

Valójában csak e modern Babilon csillagászai ( NASA ) tudják azt, hogy melyik az a pozíciója a Földnek a Nap körül, ahol kezdődik a 11. év, és mikor ér véget ez a ciklus.

Ennélfogva az egész emberiség ismét abba a pozícióba került, amelyet Nimród és elitje állított fel a totális uralkodásuk megvalósításához.
Ismét abban a helyzetben vagyunk, amikor a csillagászat, geometria, és okkult Napimádó vallás titkos technológiái, és eszközei által olyan eseményeket tudnak a szemünk elé kreálni, amelyeket látva elhisszük a mondvacsinált katasztrófák létezését.

A NASA folyamatos propagandamunkájának az eredménye az a pánikhangulat, amely mára nemcsak a hétköznapi emberek lelkét tölti el félelemmel a jövőt illetően , hanem már az Egyház neves képviselőinek a prédikációiban is megjelenik sajnos, olyan formában, ahogyan azt a világból merítették.

Ennek a nimródi ősi babiloni trükknek valójában ez a célja.

Persze az igazság nem más, mint a minden 11. évben bekövetkezendő kisebb - nagyobb katasztrófaeseményeket az ősi Napimádó vallást hivő Szabadkőmüves - Kabbalista elit szolgáltatja
a mai modern technológiák által, mint pl. a H.A.A.R.P technológia is, mely alkalmazása során földrengéseket, tornádókat, czunamikat tudnak a modern babiloniak előidézni, hogy az általuk megjövendölt dátumok által kontrolljuk alatt tarthassák az egész Föld népességét.

Miután előrevetítettek egy dátumot, melyet a bolygók közötti kölcsönhatások pusztíto hatásaival hoznak kapcsolatba, a megrémült embereknek valamiféle ember csinálta megoldást kínálnak, melyet a Föld népességének túlnyomó része a félelemtől vezérelve el is fogad.

Mi akik ismerjük Isten kijelentéseit, tudjuk, hogy a Földnek nem lesz vége semmilyen kozmikus katasztrófa miatt, sem az életnek a földön. Legalábbis addig biztosan nem, amíg az Isten terve tökéletesen végbe nem megy a Földön az emberiséggel kapcsolatosan.

Emiatt, a Bibliát a Szent Lélek által ismerő embereknek egyáltalán nem kellene felülnie semmilyen ördögi lelkek hitetésétől sem, akármilyen világi elismert politikus vagy akár ismert egyházi vezető is teszi a babiloni Szabadkőmüves - Kabbalista prófétikusnak látszó kijelentéseket, mivel Isten Szelleme mindent jobban tud mint e világ okkult szakértői.

Pontosan Jézus Krisztus a benne levő Isten Mindentudó Szelleme miatt tudta előrevetíteni az Ő Mennybe való visszatérése utáni eseményeket és azok működésének okait itt a Földön, mivel Isten Szelleme mindent  pontosan tud, és annak jelenti ki akinek akarja.

A Vénusz is 2012 - ben fog feltűnni a Nap közelében a Földdel együtt

A másik ősi babiloni csillagászati felfedezés  pedig ( a Föld 11 éves ciklikus mozgása a Nap körül, mikor is a Föld a 11. évben a Nap felszínén levő ún. Napfoltokhoz ér ) a Vénusz  8 évenkénti együttállása a Földdel.

Ebből fakadóan a Vénusz ötször kerül a Föld közelébe, a Nap körüli pályája során, mely miatt a Vénusz mozgása egy ötágú csillagot rajzol le.

Innét lett az okkult vallásokban az ötágú csillag ( pentagram ) sátánnak a szimbóluma, mivel Vénuszt Hesperusnak, azaz Esthajnal és Eosphorus azaz Hajnalcsillagnak is nevezik, Fényhordozóként.

A legmeghökkentőbb dolog azonban az hogy a Vénusz mindig olyankor halad át a Föld és a Nap között, amikor a Föld a Nap felszínén található napfoltokhoz ér, a Solar Maximum idejében, négy különböző számsorban ismétlődve.

99, 11, 121, 11   év

A formulaarány mellyel ki lehet számítani a Vénusz megérkezését a Solar Maximumhoz :

x9, :9, x11, :11

Egy példaegyenlet, melyet az 1528 - as évvel, a Gregorián naptár bevezetésének a dátumával kezdek.

11   x 9  =  99   év  +  1528 = 1627

99   :  9   =  11   év  +  1627 = 1638

11    x 11 =  121 év  +  1638 = 1759

121 : 11  = 11   év  +  1759 = 1770


11   x  9   = 99   év  +  1770 = 1869

99  :   9   =  11   év  +  1869 = 1880

11   x 11   = 121  év  +  1880 = 2001

121 : 11   = 11    év  +  2001 = 2012

Tehát ebből kifolyólag mindenki értheti, hogy milyen módon kerülnek a számok, égitestek, és szimbólumok az okkult babiloni Szabadkőművesség és Kabbalah vallás által beépítésre a hétköznapjainkba, és a hétköznapjainkat miként határozzák meg.

Az előbbi számítás utolsó két évszáma láthatóan nem véletlen.
2001 - ben robbantották le az USA - ban a World Trade Centre tornyait, melyet terrortámadásnak álcáztak, holott áldozatbemutatás volt a Szabadkőműves - Kabbalisták által Vénusznak.
Ez a magyarázat arra, hogy egyetlen kabbalista vallást gyakorló személy sem volt az épületekben a katasztrófa ideje alatt.

Mégegyszer ! -
A Vénusz - Nap szekvenc száma  9-11

A másik fontos szekvenc száma a Vénusznak a Vénusz - Föld arányszekvenc.
Ez a Vénusz - Föld szekvenc szám pedig a 13 - 8 mikor is a Vénusz együtt áll a Földdel a Nap körüli pályáján, és öt alkalommal összetalálkozva a Földdel, egy ötágú csillagot ( pentagram ) rajzol le.

A Szabadkőműves - Kabbalah világvezetők és csillagjósaik előszeretettel használják a Maja indiánok időszámításának szekvenc számait, hogy méginkább eltereljék az átlag emberek figyelmét, és mégnagyobb rejtettséget élvezhessen tudományuk és a mögötte levő összes sátáni elmélet logikája.

Emiatt hitették el a luciferimádók, hogy az egész 2012 -es válságév a Maja indiánok ötlete, és ezt úgy mutatják be, hogy az időszámítás során ők mindig pontosak voltak a jóslásaikkal.
Sajnos a Szabadkőműves elit terve bevált.

Mára az egész világ bedőlt ennek a hazugságnak, és ismét alkalmuk nyílik az okkult csillagjós Nimródistáknak a tömeghipnotizálásra, mivel sikerült az emberekben félelmet létrehozni globális szinten.

A Maják Vénusszal kapcsolatos naptári szekvencszáma :  13.0.0.0.0

13.0.0.0.0

1+ 3 + 0

Vénusz feltünésének ideje mint " Esthajnalcsilag "  : 2000.Június 11.

2000. 06 11.  +   0001. 03. 00. = 2001. 09. 11.

Ez a dátum a tornyok ledöntésének a dátuma New York - ban.

Vénusz feltűnésének ideje mint " Hajnalcsillag "  :  2004. Június. 8.

2004. 06. 08.  +  0000.03. 03. = 2004. 09. 11.

Ez a dátum a madridi vasútpályaudvaron történt vonatrobbantás horrorának a dátuma.

2005. 07. 07. pedig a londoni metrómerényletnek a dátuma.

Vénusz

Vénuszt nem csak a Babilonból eredő Szabadkőművesek és Kabbalisták ismerik, hanem a Vikingek is imádták mint Freya istennőt, aki a nem csak a szexualitásnak és szépségnek volt az istennője, hanem a háborúnak is.

A téli napforduló idején a különféle népek,( a babiloniaktól kezdve a rómaiakon át a mai United Nations okkult elitjéig ) áldozatokat mutattak be Vénusznak, hogy hozza vissza mielőbb a világosságot a téli rövid hideg napokban, és legyenek a napok ismét hosszabb ideig világosak. Ezt a téli napfordulós napot, amikor az éjszaka a leghosszabb, Lúcia napnak hívták.

A téli napforduló Dec. 22-én van azóta hogy a Gregorián naptár használata van bevezetve 1528 óta.

A Vikingek idejében azonban a Júliánusz naptárat használták, mely szerint a Vénusz - Feya - Lúcia  nap December 13- án van.

Ezek az adatok érdekessé teszik a mondanivalómat, mivel a fiatalabb Bush elnök 2000. December 13 - án lett az Egyesült  Államok elnöke.

Adminisztrációja pedig 2000 - 2008 - ig, azaz 8 évig vezette az országot.
Az hogy George W. Bush kétszer lett folytatólagosan az ország elnöke nyolc éven át, nem véletlen.

Amint azt már említettem, a Vénusznak pontosan ennyi időre van szüksége ahhoz hogy bejárja teljesen a pályáját, mint a háborút hozó isten az ötágú csillaggal.

Ugyancsak elmondtam, hogy minden olyan napon,  amikor a Vénusz a Földdel, vagy a Napfoltokkal találkozik össze, a Szabadkőműves - Kabbalisták mindig valami horrorisztikusat alkotnak, hogy az emberek megrémüljenek, miközben ők áldozatbemutatásként terroreseménynek álcázott dolgokat hoznak létre.

A fiatalabb Bush kormányzási idejét is a háború, és a gazdasági válság jellemezte csakúgy mint apjáét, melyet a Vénusz istennő akaratának a beteljesítéseként lehet jellemezni, mivel Vénuszt a háború isteneként imádják a Szabadkőművesek, mint Esthajnal csillagot, Lucifert.

További érdekesség, hogy Bush elnök ugyancsak 2008 - ban, Március 19 - én mondta el hires iraki felszabadítást dicsérő beszédét, miközben a babiloni elit ismét Bin Laden terrorimidzsét használta fel egy videóüzenet során, melyben az " elit "  bejelentette következő lépésének szándékát, mely szerint Bin Laden katasztrófális csapást fog mérni Berlinre, és a Vatikánra, és Párizsra.

Londonban, és Madridban már voltak álterrorista támadások.

Berlin, Párizs, és Róma ( Vatikán ) még hátra van, hogy teljes legyen a káosz, és az ebből fakadó megfélemlités a hittetés által, hogy a UN végérvényesen átvegye a hatalmat a világ felett, mint a '' tengerből feljövő fenevad ''  a G8 országok, és azok luciferimádó Szabadkőmüves - Kabbalista vallás hivei által.

Mindezen összes információt összerakva ebben az írásomban, egy dolog teljesen bizonyos, míg egy másik dolog megvalósulásának valószínűsége igencsak nagy.

Történetesen, hogy világvége ugyan nem, de terrortámadásnak álcázott események igen is lesznek, melyek olyan nehéz időszakot fognak előidézni szándékosan, hogy az emberiség saját maga fog kétségbeesetten felkiáltani az Egyesült Nemzetek ( United Nations ) katonai, pénzügyi, és gazdasági hatalommal való felruházása ügyének szükségszerűsége miatt, amelyben bízva az emberek milliói végleges békét, és biztonságot fognak remélni.

Minden egyes hamis terroresemény végeredménye hogy egyre nagyobb lépések megtételéhez tud legálisan jutni a UN minden országban, hogy a Lucifer imádó nimródista Bábeltorony építők befejezhessék mesterművüket a New World Ordert ( Új Világrend ) melynek totális vezetését az általuk imádott lucifernek ( Vénusz, vagy Hajnalcsillag ) fognak átadni.

Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.      Jel 17:13

Amennyiben összekötjük a térképen Londont, Párizst, Rómát, Berlint, és Madridot, egyből világossá fog válni a világelit terve 2012 - re vonatkozóan.
Nyilvánvaló, hogy nem véletlen az " Angels and Demons " és a  " 2012 Doomsday " cimü filmek létrehozása, és a kiadásuknak a dátuma sem.
2012 - ben olyan események bekövetkezése van a Szabadkőműves és Kabbalista elit által eltervezve, amelyek kirobbantása következtében az emberiség ugyanúgy fogja magát alárendelni a világelit akaratának a békéért és biztonságért, mint ahogyan azt az első városállamok polgárai tették Mezopotámiában Nimród és csillagjósai esetében.

Úgy tűnik, hogy a Bábeltorony épitő Nimród követő és Lucifer ( Vénusz ) imádó elit terve az hogy 2012 - ben befejezzék a modern Bábeltornyot, mely a UN teljes hatalomba helyezését jelenti minden tekintetben, minden nép, és ország teljes lakossága felett.

Emiatt elképzelhetőnek tartom azt is hogy 2012 - ben elkezdődik a föld lakosainak felszerelése azokkal az eszközökkel, amelyek elengedhetetlen eszközei lesznek a teljes átvizsgálhatóságnak, és korlátlan kontrolálásnak, mely eszközökről az Isten Mindentudó Szent Szelleme kijelenti, hogy az utolsó Babilonnak, és az Antikrisztus birodalmának az azonosítói lesznek.

Különös idők lesznek ezek az évek, mert amennyiben jók és pontosak a meglátásaim, úgy abban az esetben a Szent Lélekben járó keresztényeknek nagy lemondásokra kell felkészülniük folyamatosan tudakozva az Isten tökéletes és személyre szóló vezetését kitartó imádkozások és böjtölések által, hogy a 2012 - ig és azután bekövetkező szigorítások ne érjék váratlanul azokat az embereket akik fontosabbnak tartják az örök élet megtartását, mintsem a fenevad Babilonjához, és annak ellátásához való tartozásukat Isten ellenségeként, amennyiben az elragadtatása az Szent Lélekkel betöltött Isten Egyházának nem történne meg.

És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:      Jel 18:4


Forrás: filadelfiaigyulekezet.org