Igehirdetések

Ketten a malomban

Mint minden, Istenben és Jézus Krisztusban hívő embert, engemet is állandó jelleggel foglalkoztat az a kérdés, hogy mikor fog Jézus Krisztus második eljövetele megtörténni, mikor is magához ragadja az Őt hűségesen váró gyülekezetét, amely nehézségek árán is de távoltartotta önmagát a babiloni világrend keresztényinek látszó, de ugyanakkor mammonimádó egyházi és politikai hipnotizáltságától.

Némelyek elvetik azt a gondolatot is, hogy Krisztusnak, a mennybemenetele utáni titokban való visszatérése bibliai tény.

Mások azon a véleményen vannak, hogy a Krisztus Jézus gyülekezetének üldöztetésen kell keresztül mennie ahhoz, hogy Istenhez és Jézus Krisztushoz való hűségét bizonyítani tudja.

Vannak viszont hívők, akik hisznek a gyülekezet felvétetésében, és ennek idejét az antikrisztus megjelenését megelőző időszakára teszik, mint a kegyelmi korszak befejező eseményének momentumát.

Utolsó sorban pedig vannak, akik a gyülekezet felvételét az antikrisztus uralkodásának a közepére teszik, vagy valamivel későbbre.

 

Néhány nappal ezelött, üres pillanataimban ismét felvetődött bennem e kérdés, és azon kezdtem gondolkodni, hogy a legbiztosabb választ Jézus Krisztus önmaga által tett ezzel kapcsolatos kijelentései fogják megadni, melyet minden bizonnyal az Általa kiválasztott apostolok Szent Lélek általi kijelentéseivel fog megerősíteni.

Amint ezen gondolkodtam, a következő dolgot kaptam Istentől, és Jézus Krisztustól:

Mt 24:36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.

Mt 24:37 A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.

Mt 24:38 Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.

Mt 24:39 És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.

Mt 24:40 Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

Mt 24:41 Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

Mt 24:42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.

 

Meglepő módon ezekhez a mondatokhoz egy másik példázatát elevenítette fel bennem a Szent Lélek, amely úgyszintén Jézus Krisztus visszatéréséről ad példázat szerű információt.

Az öt okos, és öt bolond szűz példázatát kapcsolta az előző példázatszerű kijelentéshez Krisztus Szelleme.

 

Mezőn, és malomban a látszólagos béke idejében !

A két asszony példázatában nyilvánvaló hogy Jézus Krisztus második, a világ számára észrevehetetlen, titokban történő visszatéréséről van szó, mivel Noé idejének napjaihoz hasonlította Jézus Krisztus azt az időszakot amilyen időszakban az Ő visszajövetele időszerű lesz.

Az emberek ettek - ittak, házasodtak, az együgyű dolgaikkal voltak elfoglalva az emberek, és semmit sem vettek észre abból, hogy Noé és családja bementek a bárkába, és Isten bezárta mögöttük a " BÁRKA " ajtaját.

Hogy semmit sem vettek mindebből észre Noé kortársai, arra utal hogy a felhőkig visszatérő Krisztus Király megérkezéséről sem fog selyteni semmit az emberiség túlnyomó része, amely itthagyatik mint az egyik asszony a malomban, vagy mint az öt bolond szűz a vőlegény megérkezésekor.

Jézus Krisztus több alkalommal is prófétikus kijelentéseket tett a végidők napjainak meglehetősen borzalmas, viszontagságos, és háborúságokkal teli idejéről, de a malomban őrlő két asszony napjait békés időszakként mutatja be, legalábbis nincs említése háborúságnak, ugyanígy a tíz szűz példázatában is békés időszakkal jellemezte Jézus a '' szüzek " napjait, mivel volt hova mennie az öt bolond asszonynak, hogy olajat vehessenek.

Háborús körülmények között a vásárlás különösen nehéz dolog lenne.

Főként ahogy Jézus Krisztus összekapcsolta a két asszony napjait a Noé napjaival, méginkább megerősíthetjük, hogy ugyan az emberi feslettség és a gonoszság nagyon nagy mértéket öltött, akárcsak napjainkban, mégis elsősorban az ember örömeinek, és kívánságainak a beteljesítésének a napjaiként van a Noé ideje feltüntetve, amilyen körülmények jellemezhetik a két asszony npjait, akik a malomban dolgoztak, és ami különösen jellemző a mai napokra ebben a különösen abnormális világban.

Emiatt feltételezhetjük hogy Krisztus titokban való másodszori visszatérése a kegyelmi korszak végén, az utolsó békességes napokban történhet meg, reményeim szerint az antikrisztus megjelenése elött, vagy legkésőbb az antikrisztus megjelenésének látszólagos békésebb, de még üldöztetéssel nem járó napjaiban.

Minden bizonnyal lesznek hithű követői az Úrnak, akik a " mezőn " fognak dolgozni, és olyanok is akik a " malomban " lesznek ekkor, és a megérkező " VŐLEGÉNY " megjutalmazásként magához veszi azt az " asszonyt " aki jól fáradozott az utolsó napokban is, azok szerint az instrukciók szerint amelyeket Jézus mondott el az ittartózkodása során.
Érdekes hogy Jézus a " mező " , és a " malom " kifejezéseket használta.
Mondhatta volna azt is hogy a két asszony a konyhában, vagy a szövőszék közelében szorgoskodott.

Miért mondta azt tehát Jézus hogy a mezőn, és a malomban dolgoztak az emberek ?

Mindenki, aki valaha is dolgozott kietlen pusztaságban vagy mezőségben ahol nincsenek árnyékot nyújtó fák, az tudja, hogy milyen embert próbáló dolog is valójában mezőn dolgozni.

A malomban való foglalatosság pedig finomítási munkáról árúlkodik.
A malmot a magok őrlésére használják.

Nyilvánvaló, hogy mivel mindkét esetben két személyről szól az első példázat, a gyülekezetről, és a benne dolgozó, munkálkodó emberekről van szó.

A példázatban egyik felvétetett, a másik hátrahagyatott, míg a tíz szűz példázatában az okosok bementek, a bolondok kirekesztettek, miután Noé napjaihoz hasonlóan, az '' AJTÓ '' bezáratott, és a testiségbe merültek kint maradtak.

Ide kapcsolódik Jézus másik példázata az úgyszintén bölcs és balgatag házépítő példázatában.

Mt 7:22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Mt 7:23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Mt 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát.

 

Bizony, sajnos sokan dolgoznak a '' mezőn " , és sokan a '' malomban ", nehéz körülmények között fáradoznak.

Valaki a Mester beszédei szerint a Mesterért, míg mások hamis tanításoktól taníttatva, a gyülekezetben a rang, kinevezés, emberi dicsőítés és a jó fizetéssel járó hírnévért.

Mindkét helyen az egyik személy súlyos félreértés miatt nem vétetett fel, hátrahagyatott, mint ahogyan Ézsaú megvettetett a testisége miatt, amelyből kifolyólag többre értékelt egy tál főzeléket, mint magának Istennek a legnagyobb áldását az elsőszülöttségi jogot, amely jelképe a Krisztus által megerősített szövetségben az örök élet és a kegyelem valóságának.

Mint egy korábbi írásomban azt említettem, kétféle gyülekezet van jelen napjainkban.
Az egyik a túlzott természetfelettiséget hajszolva, teljesen testi dolgok elnyerésére akarja felhasználni a szellemi dolgok hit által való megfoghatóságát, míg a másik az ÚR Krisztusban bízva, és az Ő tiszta tanításait beszédeit követve, egészséges szellemi állapotban tud külömbséget tenni a közönséges és szent dolgok között, éppen úgy az Isten igazsága, és a sátán szolgáinak testet és luxust hajszoló hamis eszméi között.

Önmagam, és mindenki részére azt kívánom, hogy sem nem bolond házépítők, sem nem bolond szüzek, sem nem Noé kortársai, sem nem a malomban dolgozó hátrahagyott asszony, hanem a minden napon és minden órában a megtisztult és szent életvitellel várjuk készenlétben a mi Istenünknek a Fiát, Jézus Krisztust.

Akár dolgozzunk a " mezőn " , akár a " malomban ", akár nehezebb életkörülmények között is, de folyamatosan a " jó mag " őrlésének a munkájában találjon minket a visszatérő Krisztus, hogy azon fáradozzunk, hogy Isten beszéde által tisztitsuk meg életünket, és sok gyümölcsöt teremjünk, és ne kívánjuk e világ hiábavalóságait, mint Ézsaú, hogy a hátrahagyott testi gyülekezet tagjaiként egy örökkévalóságot kelljen eltöltenünk kirekesztett bolond szüzek, és bolond házépítőkként a kárhozat helyén.

Remélem az elragadtatatás ezekben a napokban fog végbemenni, amikor is még e viszonylagos békés állapotok a jellemzőek a mindennapjainkra, mint Noé idejében is voltak.

Forrás: filadelfiaigyulekezet.org