Igehirdetések

Babilon

Sokan próbálják megfejteni Babilon titkát, melyről az Isten írott beszéde adja a legalaposabb leírást az ember számára. Sok esetben teológusok és híres teleevangélisták veszítik el látásaikat, és esnek egymásnak, mondván: ... nekem van igazam!
Ez történik minden esetben, amikor Bibliát ismerő emberek felekezetekben nőnek fel, és sajátítják el szüleik téves felfogását, mely nem egyéb mint felekezeti hagyományok vallásos nézeteinek továbbörökített zsákutcája.

Az ilyen és ehhez hasonló közegben felnevelkedett testben járó " írástudók " bele sem mernek gondolni abba, hogy akár több különböző látás is megfelelő lehet egy adott témában ugyanazon időben és ugyanazon a helyen.

Ez a helyzet a Bibliában Isten által kijelentett Babilonnal kapcsolatban is !

Némely keresztény szinezetű vallás vagy felekezet " írásmagyarázói " azon veszekszenek, hogy Babilon egy város csupán, míg más " zsenik " azzal állnak elő, hogy Babilon nem egyéb, mint a Katolius Egyház.

Nos, látszólag lényegtelennek tűnhet hogy valójában mi is ez a " Babilon ", és hogy miért is kell erről többet tudnunk, ha ez a téma örökös nézeteltérések, és veszekedések okozója.

Pedig higyjétek el, hogy " Babilon " megismerése elengedhetetlenűl fontos mindazok számára, akik életüket teljes biztonságban akarják tudni rövid- és hosszútávon egyaránt.

Lehet hogy furcsán hangzik, de az én véleményem az, hogy " Babilon " ismerete nélkül nagyon nehéz felismerni ebben a világban azt, hogy mik azok a dolgok, amelyektől okvetlenűl távol kell magunkat tartanunk, ahhoz hogy kommunikációnk és kapcsolatunk mindenkor akadálymentes lehessen Istennel, Jézus Krisztussal, és a Szent Lélekkel.

Nagyon sokan vagyunk, akik életében bizonyos problémák felmerülésekor az Istent segítségűl hívva azt tapasztaljuk hogy égető problémánk miatt Istenhez intézett segélykérésünkre egész egyszerűen nem jön semmiféle válasz.

Fájdalmasan tesszük fel Istennek panaszkodva a kérdést : ...miért nem segítettél rajtam ???!!!


Pedig a válasz nagyon egyszerű, csak körül kellene néznünk, hogy felismerjük életünkben Babilont, vagy annak eszközeit, módszereit, és működését, amely dolgok jelenléte teljesen megrontja a gyors és hatásos kommunikáció zavartalan működését Isten és önmagunk között.

Pláne, ha éppenséggel életünk nagy problémába kerül, és gyors és mindenekfeletti segítségre lenne szükségünk, amelyet kizárólag csak magától a Mindenekfeletti Istentől lehet megkapni.

Jelen napjainkban ez annál is inkább mindent meghatározó ismeret lehet, mivel alapvetően az Isten emberekre kiszabott büntetését kerülhetjük el Babilon ismerete által, és élvezhetjük érdemtelenűl az Isten megbocsátását, és a végítélet alól való felmentettségünket.

Sajnos Babilon ismeretének hiánya nagyon sok jószándékú felebarátunk életének a katasztrófáját idézi elő, amely miatt rengeteg ember képtelen magához ragadni Isten megbocsátását, még a Biblián keresztűl Istent Ismerő emberek között is!


I.Móz. 10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

I.Móz. 10:9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

I.Móz 10:10 Az ő birodalmának kezdete volt Bábel (Babilon ), Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

I.Móz. 10:11 E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

1Pet 5:13 Köszönt titeket a [veletek] együtt választott babiloni [gyülekezet] és Márk, az én fiam.

Jel. 14:8 És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek

Jel. 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.


Láthatjuk ezekből a kijelentésekből, hogy Babilon alatt nem csak egy konkrét helyet ért Isten, hanem egy az egész világot átszövő uralkodási rendszert, melynek két alappillére a vallás és a politika, a benne élő emberek motívációja pedig a kereskedelemből fakadó haszonhoz fűződő kielégíthetetlen vágy, melynek alapegysége a pénz.

A mindent mozgató pénz értékét pedig roppant erejű hadászattal garantálják ebben a rendszerben, melyben jelenleg az abszolút érték nélküli amerikai dollár az alap kereskedelmi fizetőeszköz, amelyhez viszonyítva állapítják meg a dollár tulajdonosai a más országok fizetőeszközeinek az értékét.

Ezt az egész világon elismertetett alap fizetőeszközt ( az USA dollárt) nemsokára egy új, minden ország által elfogadott világvaluta fogja felváltani, vagy akár a tervben levő újgenerációs RFID chipek világméretű elterjesztése, melyet kézbe injekcíőzva fognak használni önkéntesen !!! a babiloni Új Világrendben élő emberek.

Ennek a babiloni szisztémának az első kitalálója Nimród volt, de a technika hiányában nem volt képes megvalósítani ezt a korai globalizáló elméletet a gazdaság és az információ területén, ígyhát egyetlen járható lehetőségként a vallás alkalmazása maradt.

Nimród, Noé unokájaként az emberek feletti totális uralkodásvágytól fűtve nyíltan Isten ellen lázadva sátán sugallataira hallgatva, és tőle sikkerre vezető ötleteket kapva elkezdte embertársait leigázni, megfélemlíteni.

Nimród volt az első aki tudatosan elkezdte eltorzítani az addigi Istenképet az emberekben a saját maga és sátán képmására.

Míg az eredeti módja az Istennel való jó kapcsolat ápolásának és az Igazi Isten tiszteletnek teljesen szabadakaratból és jóbelátásból fakadt, addig sátán új világvallása és földi helytartójának, mint " Isten fiának " Nimródnak imádása megfélemlítésen, kötelező ember ( rendszerint gyermek ) áldozatokon alapult.

Abban az időben Mezopotámiában, Babilonban volt az addig ismert világ kereskedelmi központja, melyben a városállamok mindegyike Nimród vérszomjas leigázottságában próbálgatta a kereskedelem technikáját csiszolgatni, de a mai kor csúcstechnológiájának hiányában az adatkezelés lehetetlen dolog volt.

Sátán, királysága működésének fenntartásához Nimródot használta, aki által megalkotta a minden ma is létező összes vallás, és felekezet hamis prototípusát, amelyek legfőbb ismertető jele, hogy természetfeletti praktikákat használ fel a földi sikerek, és meggazdagodás korlátlan eléréséhez erkölcstelen módszerek által.

Ezeket a keresztényinek álcázott okkult elemeket nem csak a történelmi vallásokban lehet felismerni, hanem napjaink keresztényinek titulált felekezeteiben is, melyek szinte kivétel nélkül Amerikából indultak ki a kontinenseket meghódító útjaikra. Tehát Babilon a hamisvallások és az okkultizmus születésének helye is.

Néhány ezer év elteltével az ősi civilizációk eltüntével az ősi ( görögül ) Babülon , héberül pedig Bábel, ami azt jelenti: " Az istenek kapuja " , székhelyét az ősi Mezopotámiából sátán fokozatosan áthelyezte az újabb és fejlettebb technológiákkal bíró királyságokba, először Egyiptomba, majd Perzsiába, aztán Görögországba, majd Rómába, hogy aztán onnét tovább mehessen Európába az ókor lezárása után a rómaiak által megalapított Londíniumba, ami a mai London, Anglia fővárosa.

Anglián keresztül sátán messze tudott jutni a folytonosan modernizálódó, de egyre okkultabb és vérszomjasabb babiloni piramis rendszerű uralkodási szisztémájával, mivel Anglia felhasználásával sok - sok addig érintetlen országot tudott a folytonosan terjeszkedő és háborúzó babiloni szisztémájával a gyarmatbirodalmába kapcsolni, amely szinte a római " vasfogú fenevadhoz " hasonlóan szinte minden ellenállni próbáló országot összezúzott amely útjában állt.

Később, ( ellentétben a szabadkőműves történelemgyártók hittetéseivel szemben ) miután Anglia ereje megtorpanni látszott a rengeteg gyarmatosítói háborúkban, sátán azt az utasítást adta az Angol vezetésnek, hogy küldjenek telepeseket az amerikai kontinensre, hogy a későbbiekben Angliában megtervezett Amerikai Egyesült Államok létrehozásával és Anglia bankrendszeréből finanszírozott szuperhatalommá növesztéséből egy kettős világuralmi rendszert építsenek ki Babilonnak, amelyen keresztűl Amerika hadereje által biztosítható lesz a teljes kontroll mindenütt a világon.

Így örökítette tovább sátán a Nimród által elkezdett mezopotámiai Babilont egészen a mai 21. századi Amerikáig, amely rendszerben az emberi jogokat és új üzleti lehetőségeket kínálnak a rendszerben élők számára az okkult természetfeletti vallások segítségét sugallva a gyors meggazdagodáshoz, de ugyanakkor a totális kiszolgáltatottságot és a Teremtő Istentől való végső elszigeteltséget építi sátán mindenki köré, aki jól akarja magát érezni ebben a kárhozatra ítélt rendszerben.

Miután a babiloni fenevad bekasznizta Európát, és elkezdődött az USA megépítése a babiloni vallást őrző szabadkőművesek által, egy kis hiba csúszott sátán számításába, úgyhogy Amerika szabadságra éhes polgárai lerázták az Angol fenevadat egy időre a függetlenségi háború által.

Ezt az eseményt jeleníti meg a Biblia Jelenések könyvének a 13. fejezetének a 3. része.

És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követé] a fenevadat. Jel. 13:3.

Sajnos ez a szabadság csak 1913-ig tartott, míg sátán csalása által az Angol szabadkőműves álamerikaik be nem épültek az amerikai szenátusba, és csalással életre nem keltették a Fedeal Reserve -t.

Ettől fogva Amerika ismét visszacsatolódott az Anglia által képviselt sátán babiloni rendszeréhez, ezúttal háború nélkül a bankrendszer alattomos eszközeivel.

Mára talán mondhatjuk azt, hogy Amerika erejét felhasználva, az Angol bankrendszer egy karnyújtásnyira van csupán ( sajnos ) a sátán által megtervezett totális új Babilontól, melyben sátán egy politikus testét magárahúzva teljesen az uralmába fogja hajtani az egész emberiséget egy 3 és fél éves időciklusra, melyben az emberiség túlnyomó részét mesterségesen keltett katasztrófákkal rábírják a beinjektálható chipek használatára, mely chip a teljes Babiloni szisztéma működésének a csúcsa lesz.

Csak ezáltal az RFID chip által lesz lehetséges az élelmiszer ellátáshoz való hozzáférés, és az orvosi ellátás.
Jómagam azt valószínűsítem, hogy terrortámadásnak álcázott rémtettekkel fogják megfélemlíteni az embereket, és erre hivatkozva fogják felállítani azt az új kereskedelmi és informatikai rendszert amelyet csak azok lesznek képesek hsználni, akik engedélyezik az RFID chip beültetését, mondván ez által a teljesen biztonságos rendszer által fogják az országok tudni szavatolni az állampolgáraiknak a teljes biztonságot, a terroristákkal szemben, vagy ezzel az új chip- es rendszerrel lesz képes kiszűrni azt hogy ki a terrorista és ki nem.

Sok híresztelés szól arról, hogy ezt a chip-et úgy csempészik bele az emberekbe különféle védőoltásokkal, de véleményem szerint ezt csak a félelemben és rettegésben élő emberek terjesztik alaptalanul.

Az RFID chip felvétele önkéntes kell hogy legyen, mert Isten ezáltal tud meggyőződni arról hogy ki az aki képes lesz feláldozni azt a szabadságot sátánnak, amit midannyian Istentől kaptunk, és ki lesz az aki mindenét képes lesz veszni hagyni, ( ha az elragadtatás nem történik meg elöbb ) csakhogy az örök élete megmaradjon.

Ez a cselekedet lesz az a pontja sátán tervének, amikor is az ő Babilonában élő minden nemzet imádni fogja a fenevadat ennivalóért, fizetésért, karrierrért stb. cserébe.


Sokak azt állítják hogy a Katolikus Egyház a Bibliában említett Babilon.
Ez csak részben igaz, mivel nem mindenki Katolikus vallású.
Babilon nem csak gazdasági és jóléti centruma sátánnak, hanem elsősorban vallási központja, melyben hamis vallási filozófiákkal csapja be azokat az embereket, akik erkölcsösek, de nem szánnak időt arra hogy megvizsgálják azt hogy ki az az Isten akit tisztelnek.

Emiatt találta ki sátán az emberek túlnyomó része számára a nagy világvallásokat.
Ezen belűl sátán nagy gondot fordít földi birodalmában a nem vallásos emberekre, akikben őszinte Istenkeresési vágy van.

Politikusait használva sátán, a szabadkőművességet felhasználva erre az igen speciális célra, felekezeteket hozott sátán létre szabadkőműves prédikátorok által, amelyekbe azokat az embereket próbálják beszervezni, akiket nem sikerült a nagy világvallások bálványimádó templomaiba beerőszakolni.

Nemrégiben végeztem egy tanulmányt azt illetően, hogy mi az oka annak, hogy szinte csak Amerikából származik minden felekezet és mozgalom a Baptizmustól kezdve az Adventizmuson és a Jehova tanúín keresztűl a Pünkösdizmusig.

Volt egy selytésem, de nem akartam előítéletemnek teret engedni, hogy nehogy az motíváljon hogy teóriát építek egy elképzelés mögé.

Mindenesetre a tanulmányom végeredménye számomra megdöbbentő !
Az általam vizsgált felekezetek és mozgalmak eredetét kutatva odáig jutottam, hogy kiderült az a tény ezekkel a csoportokkal kapcsolatban, hogy a felekezetek alapítóinak mindegyike szabadkőműves volt.

Ebből az derült ki számomra hogy amiatt nem tudott soha létrejönni egyetértés ezek között a felekezetek és mozgalmaik között, mert mindegyik pusztán anyagi érdekből, versengésből, és az embereken való vallásos uralkodás vágyából, és szenzációkeltésből jött létre.


1.Kor.11:16 Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.

 

Emiatt a szabadkőművesektől származó testből fakadó elképzelések miatt nem lett napjaink gyülekezeti korszaka más mint a Krisztus által kijelentett laodíczia gyülekezeti típus, amely a versenglseken, okkultizmuson
és meggazdagodáson kívül nem mutat hajlandóságot a Krisztus tökéletes akaratában való részvételre.

Állításom bizonyítani tudom, miszerint az Adventista Ellen G. White, és a Pünkösdista Charles Fox Parham, a lovaggá ütött Billy Graham, Kenneth Copland, és Oral Roberts mind mind a szabadkőműves páholyokból kerültek a mozgalmak élére, idesorolva a Jehova Tanúinak alapítóját Charles Taze Russel-t, és a Mormon Joshep Smith- et.


Miután láthatja mindenki hogy hogyan is van jelen Babilon ebben a világban a politika a vallás, és a kereskedelem által, úgy az is nyilvánvaló hogy Babilon egy ország is tud lenni, ami nem más mint az USA és szövetségesei, de ugyanakkor egy város is lehet mint Róma, vagy London és Washington, de leginkább New York.

Mindezek után pedig mint egy nő, aki örökösen üldözi az Isten igazi követőit, és részeg a szentek vérétől, mint ahogyan azt Jézabel tette aki halálra kerestette a prófétákat, és megölette azokat, vagy mint Heródias aki megölette Bemerítő Jánost.

Ezen női alakok mindegyike Nimród felesége Szemiramisz embergyilkos szellemiségét hordozta, amelynek ma is létező modern kori szobra szintén az USA - ban van felálítva akinek más nevei is vannak, mint például Ízisz, Istár, Diana, és Columbia a szabadság istennője.

Hála Istennek az Ő kegyelméért, hogy mindezeket a dolgokat egyre többen ismerik fel, és tesznek lépéseket az itt említett dolgoktól való elszakadásra, amit a Biblia a " Nagy szakadás " - ként említ, amelyben az emberek elszakadnak a hamis vallásoktól és felekezetektől, leszoknak a pénzimádatról és adakozóvá válnak, kiábrándúlnak a politizáló felekezetek vezetőiből, és felismerik a babiloni vallást terjesztő szabadkőművesek munkálkodásait a világpolitikában és a keresztény egyházban, és a lemondásokkal járó életstílust kezdik el felvenni, készülve a Krisztus megjelenésére, csakhogy megtartsák üdvösségüket .

Forrás: filadelfiaigyulekezet.org