Igehirdetések

Adósságaink

Látva és hallva a mindennapok egyre begyűrűződő világgazdasági katasztrófájának eseményeit, sokan kezdtek el azon gondolkodni, hogy vajom mi vár rájuk, mivel banki adóságaik vannak.

Néhányan azt kérdezték tőlem, hogy ha nem képesek fizetni az adóságaikat a bankok felé és csődbe mennek, akkor is elragadja e őket Isten ?

Mivel azt gondolják hogy az adóság miatt ide vannak láncolva a földhöz a szerződésbeni igéreteik miatt.

Meg szeretném nyugtatni mindazokat, akik ebben a félelemben élnek, hogy ne féljenek, és ne aggódjanak többé !

 

Isten a szívek ismerője, és vizsgálója !

A "szombat van az emberért és nem az ember a szombatért " elv miatt az Isten elsősorban az ember üdvösségét tartja a legfontosabbnak, és csak aztán minden mást.

 

Habár Pál apostol által Isten azt jelenti ki hogy azt látja jobbnak ha egyetlen kereszténynek sem lenne semmiféle tartozása senki felé sem, mégis az ember dönthet úgy hogy segítséget kér a környezetében levő emberektől, vagy intézményektől.

 

Sajnos a kölcsönök felhasználásának a nagyobb hányadában, a kölcsönt igénybevevő emberek súlyos rabszolgaságába kerülnek a kölcsönt felkínáló személyek, vagy intézmények kényének - kedvének.

Pontosan e szituáció elkerülése végett tanácsolja Isten azt hogy amennyire csak lehetséges, kerüljük azt a helyzetet hogy bárkinek vagy bárminek az elkötelezettjévé váljunk.

 

Isten elismeri a bankok és magánszemélyek által kötött kölcsönökről szóló szerződéseket, de semmiképpen sem akarja, hogy teremtményei, gyermekei életük végéig az adóság terhének pszichikai nyomása alatt görnyedve éljék le életüket.

 

Az ószövetség idejében Isten olyan szabájozással akarta kiküszöbölni a teljes eladósodását népének a kölcsönadók felé, hogy kegyelméből fakadóan megparancsolta azoknak akik kölcsönadással foglalkoztak, hogy amennyiben azt látják hogy a kölcsönt kért személy nem képes visszafizetni az adóságát, akkor abban az esetben ha az adóság visszafizetésének ideje meghaladta a hét évet, a kölcsönadónak el kellett engednie a tartozást, azaz fel kellett szabadítania embertársát vagy testvérét az Istenben a rabszolgasággal egyenlő teher nyomása alól.

 

Isten, - ha az emberiség melette maradt volna, és hűséges tudott volna lenni alkotójához - sohasem engedte volna meg senkinek sem hogy kölcsönadás által tevékenykedhessenek egyesek, és ez által az adós fölé kerekedve uralkodhassanak azokon.

 

Isten sokszor kiszolgáltatta népét a környező népek rabságbavitelének, mert a zsidóságban gyakorivá vált az az eszme hogy a vezetők, és előkelő családok olyan emberi szabájokat vezettettek be, amelyek úgymond felűlírták Istennek az adós - uzsorás viszonyt szabájozó parancsolatait, és örökös rabszolgává tették az adó terhei alatt szenvedő családokat, egyéneket, nem tartva be az Isten "Sabbat - évének " az elengedésről szóló parancsolatát.

 

Isten mindig is tudta azt, hogy amennyiben az emberiség elválasztódik sátán által az Istentől, az emberek szíve - gondolata szüntelenűl a meggazdagodás, és az azáltali másokon való uralkodás körül fog álandóan forogni.

 

Pontosan emiatt akarta azt Isten elérni, hogy olyan világ jöhessen létre amelyben senkinek nem lesz szüksége arra hogy kölcsönt kérjen, és hogy senkinek sem lehessen lehetősége arra hogy mindaz ami az Istené magáénak tulajdonítva az adóság ereje által másokon uralkodhasson.

 

A kölcsön, egy szükséges rossz ebben a világban, mivel a földi élet anyagelvű és anyagcentrikus lett az által hogy sátán magát a teremtett anyagi dolgokat értékeltette többre az emberek szívében, maga a Teremtő Isten helyett.

 

Mindaz ami körülvesz bennünket ebben a világban az emberért teremtetett Isten által és nem az embernek kellene a látható anyagok után vágyakozva eladósítania önmagát e világ, sátán, és az ő szolgái számára.

 

Mai világunkra az a legjellemzőbb, hogy bankok nőnek gomba módra, kölcsönöket kínálva, sokszor hozzánk intézett leveleikben kreditkártyák minden problémánkat megoldó antikrisztusi csábításai által, alárendeltségi helyzetbe helyezve minket, a világ kiszolgálóinak évtizedekik tartó adósaivá válva.

 

E világ sötét királyának sátánnak a legerősebb fegyvere a pénzhasználat rendszerének egyre inkább beszűkített csatornái.

Kezdetben kagylók, kövek majd termények, és később nemesfémek használatának rendszerébe szorította sátán az embert.

 

Aztán hogy gyorsabb legyen ez az általa kiagyallt emberek szívét és szemét fogságban tartó rendszer,

adóslevelek kiállításával bevezette a papírpénzek használatát.

Korábban ezek az adósokmányok arannyal és ezüsttel voltak a háttérben fedezve, amely papírokat később pénznek nevezve arany fedezet mellett tömegesen nyomtatni kezdtek az országok gazdaságainak felélénkítése érdekében.

 

Az antiszemita hiedelmekkel ellentétben a pénzt nem a zsidók, hanem az angolok és őseik kezdték el papír formájában használni.

 

Majd az ember gonosz szívének szüleménye és sátán politikusainak, és pénzügyi szakembereinek köszönhetően elkezdtek az emberek bankokat létrehoznni azzal a szándékkal hogy megfelelő mennyiségű kibocsátott papirok használata által minden ország kormánya az egyedüli kereskedelmi szisztéma által teljes hatalmat tud gyakorolni egész lakosága felett, mivel a pénzt az állam adja a polgároknak kölcsön, amelyért aztán az állampolgárok életük végéig adót fizetnek.

 

1933 - ig minden ország papírpénze aranyfedezettel volt biztosítva, amely valamelyest menekülési lehetőséget nyújtott minden embernek ebből a gonosz szisztémából való kikapcsolódására azáltal, hogy bárki akinak bizonyos mennyiségű pénze volt, és úgy látta hogy nehéz idők következnek, és attól tartva hogy a papír értékét veszíti, elment a bankba, a banknak, vagy magának az államnak aranyat kellett adnia a polgárok számára a papírpénz értékében.

 

Ezáltal minden egyes személy aki a labilis értékű pénzt aranyra váltotta képes volt Isten, és az arany segítsége által szabaddá válni a pénzszisztéma használatától, és átvészelni súlyos gazdasági katasztrófákat amikor a pénz használhatatlan volt az elértéktelenedés által.

 

Ekkor akinek volt aranypénze azok ha nehezen is de képesek voltak továbbra is élelmet vásárolni, mert az aranynak valóságos értéke volt de a papírpénznek nem.

 

Erre sátán is felfigyelt, hogy még mindig van az embereknek lehetősége az ő általa kreállt egyre zsarnokibb és mindenkit rabszolgaságába erőszakoló rendszeren kívűl létezni, azt az ötletet adta politikusai és bankárai szívébe, hogy vessenek véget a papírpénzek arrannyal való biztosításának, hogy a világon senki se tudjon más formában aranyhasználat által létezni, hanem csak kizárólag a papírpénzek használata által lehessen az országokban globálisan fenntartani a létezés egyedüli formáját.

 

Ez is történt 1933 - ban.

A kormányok együttes megegyezéssel kölcsönösen megállapodtak abban hogy megszüntetik az arany fedezetet, és csak a papírpénzek használata lesz elfogadott a társadalomban való eladáshoz és vételezéshez.

Az összes aranyat pedig a világ leggazdagabb családjai és azok bankjai a markukba kaparíntották, hogy ezáltal ők diktálhassák a föld minden országában az arany árát.

 

Ma is vásárolhat bárki aranyat, de már kereskedelmi forgalomban nem lehet arannyal semmit sem vásárolni bármekkora gazdasági válság is robbanjon ki.

 

Ha meg is próbálna néhány ember aranyat használni, a világ összes aranykészletével rendelkező bankok és tulajdonosaik azonnal bejelentenék hogy az arany értékét veszítette, a papír többet ér az aranynál.

 

Így mivel minden ember életét a papírpénzek használata írányít nagy mértékben, az ördög egy sokkal jobban nyomonkövethető szisztéma által képes az emberek sokaságát a kormányok és bankok által befolyásolni, és méginkább a bűnök világában fogvatartani.

 

Emiatt mondta Jézus azt hogy ne a pénzhez való ragaszkodásunk motíválja cselekedeteinket, hanem az Isten akaratának a cselekvése vezesse minden pillanatunkat, mivel mára a pénzeknek semmiféle valóságos értéke nincs.

 

Ez a sátán egyik legnagyobb becsapása a politikusok és bankok által, mert mindenki aki a pénz megszerzésének módszeréűl bűncselekményt követ el, az az ember tulajdonképpen a semmi megszerzése miatt csalt, lopott, szedett uzsorakamatot, vagy éppen ölt meg valakit.

 

Emiatt nem szabad sohasem olyan dolgot elkövetnünk amely veszélyezteti az örökéletünket és az Istenben való szbadságunkat a pénzhez való hozzájutásunkban, mert egy abszolút értéktelen dolog miatt elcserélnénk az örök életünket mint Ézsaú, aki egy tányér ennivalóért megvetette Isten üdvösségét.

 

Senkinek nem kell elhamarkodottan rossz döntést hoznia, mert azt gondolja hogy Isten nem venné magához az elragadtatáskor vagy később az elköltözés pillanatakor mert adósága van.

Valójában csak arról van szó hogy sátán olyan dolgot adott kölcsön uzsorakamatra amely sosem volt az övé - mert nem is létező érték - így ezáltal a bankokkal kötött szerződés Isten előtt csak addig legális amíg Ő úgy nem dönt hogy vége a futamidőnek.

 

,, a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért "


Forrás : filadelfiaigyulekezet.org